Bestuur

Het bestuur van Kidang wordt gekozen door de Algemene Leden Vergadering. Op dit moment bestaat het bestuur van Kidang uit 6 personen.

Samenstelling bestuur van Kidang seizoen 2017 – 2018

Vacature Voorzitter voorzitter@kidang.nl
Carola Seubers Secretaris secretariaat@kidang.nl
André van Swelm Penningmeester penningmeester@kidang.nl
Vacature Wedstrijdsecretaris wedstrijdsecretariaat@kidang.nl
Ellie Peek Jeugdcoördinator jeugd@kidang.nl
Frank Denkers Coördinator technische zaken tc@kidang.nl

Hieronder wordt een nadere toelichting gegeven over de taken en verantwoordelijkheden van de diverse functionarissen binnen het bestuur en de commissie die ze aansturen.

 

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur van Kidang bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris. Voor alle dagelijks zaken zijn zij aanspreekpunt.
Binnen het bestuur zijn de taken verdeeld. Voor een globale taakverdeling zijn hieronder een aantal commissies en functionarissen genoemd. Als een taak niet duidelijk is bij wie dat ligt, dan kun je je wenden tot het dagelijks bestuur.

Het bestuur van Kidang is bereikbaar via: bestuur@kidang.nl

 

De voorzitter : Vacature

Taken van de voorzitter : 

Hij geeft leiding aan en houdt toezicht op de totale gang van zaken van de vereniging.
Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging en leidt de bestuursvergaderingen en de Algemene Leden Vergadering.
Hij lost geschillen tussen bestuur en commissies onderling op.
Hij gaat na of de taakverdeling in het bestuur goed functioneert en of de coördinatie tussen bestuur en commissies onderling goed functioneert.
Hij stuurt de verenigingsmanager aan.
Hij is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie.

De penningmeester : André van Swelm

Taken van de penningmeester : 
De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging;
Zij draagt zorg voor de tijdige inning van de contributies en andere inkomsten en
voor de betaling van de door de vereniging verschuldigde bedragen;
Zij is verantwoordelijk om een deugdelijke administratie bij te houden van alle inkomsten en uitgaven;
Zij maakt overzichten voor het bestuur met betrekking tot de stand van zake in het verloop van de begrotingsposten;
Zij draagt zorg voor het beleggen van middelen die niet direct nodig zijn voor lopende uitgaven;
Zij houdt een vaste reserve aan per lid zoals vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering;
Zij zorgt voor de samenstelling van de financiële jaarstukken en de begroting betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar;
Zij is verantwoordelijk om de kascontrole commissie inzage te geven in de administratie en daarbij alle inlichtingen te verstrekken, welke de commissie van haar verlangt. Dezelfde verplichting bestaat naar het bestuur;
Décharge van de penningmeester geschiedt bij besluit van de algemene vergadering;

De secretaris : Carola Seubers

Taken van de secretaris : 
De secretaris voert de administratie van de vereniging, voorzover deze niet aan anderen is overgedragen;
Hij is in het bijzonder belast met:
- het notuleren van de bestuursvergaderingen en de Algemene Leden Vergadering;
- het voeren van de correspondentie van de vereniging;
-  het bijhouden van de ledenadministratie;
- het beheer van het verenigingsarchief;
- de opgave en mutaties van leden aan de NeVoBo.

 

Commissies

Naast het dagelijks bestuur wordt het bestuur gevormd door een aantal personen die een commissie voorzitten of een specifiek taakgebied invullen. Ook zijn er een aantal door de Algemene Leden Vergadering ingestelde commissies. Hieronder de commissies en Functionarissen:

De Technische Commissie

Taken van de Technische Comissie :

De commissie is verantwoordelijk voor de teamindelingen, aanstellen van trainers, jeugdopleiding, scholing trainers en andere volleybaltechnische zaken. De technische commissie is bereikbaar via: tc@kidang.nl De commissie bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Frank Denkers (bestuurslid);

Jacques Arends;

Peter Onstein;

De Jeugd Commissie

Taken van de Jeugdcommissie :

Specifiek voor de mini volleyballers (CMV) zijn een aantal mensen bezig die zich inspannen om de trainingen, Toernooien en andere activiteiten voor de allerjongsten te organiseren.

In deze groep zijn actief: Ellie Peek (Bestuurslid);

Daphne te Kiefte;

Jolanda van Breme;

Siska van Zuilekom;

Tessa Jager.

Alle leden van deze groep zijn via het volgende e-mailadres te bereiken: jeugd@kidang.nl

De Wedstrijd Commissie

Taken van de Wedstrijd Commissie :

De wedstrijd commissie is verantwoordelijk voor alle zaken rond de competitiewedstrijden zoals planning van wedstrijden, opleiding en aanwijzing van scheidsrechters, afstemming met Nevobo, Opgave spelers voor competitie, spelerskaarten en materiaal.

De Wedstrijd Commissie - Functie Scheidsrechter coördinator

De scheidsrechter coördinator draagt verantwoordelijkheid voor het leveren van scheidsrechters voor competitiewedstrijden. Daarnaast stimuleert hij de opleiding van nieuwe scheidsrechters.

Op dit moment wordt deze taak uitgevoerd door Robbert Weideveld.

De Scheidsrechter Coördinator is bereikbaar via : scheidsrechteraanwijzer@kidang.nl.

De Wedstrijd Commissie - Functie Materiaal Beheerder

De materiaal beheerder draagt verantwoordelijkheid voor het aanschaffen en beheren van alle materialen die van de vereniging zelf zijn en worden gebruikt voor volleybal, zoals ballen, antennes en allerlei ander zaken. De Materiaalbeheerder is ook in de lead als het gaat om de uitvoering van de zaaldienst, opbouwen en opruimen.

Op dit moment wordt deze taak uitgevoerd door niemand.

De Materiaal Beheerder is bereikbaar via : materialen@kidang.nl.

De Wedstrijd Commissie - Functie Zaalwacht Coördinator

De zaalwacht coördinator, plant, communiceert en coordineert de uitvoering van zaalwacht en tellen van wedstrijden.

De Activiteiten Commissie

Taken van de Activiteiten Commissie :

De activiteiten commissie is verantwoordelijk voor alle organisatie en coordinatie rond activiteiten door en voor de vereniging georganiseerd. Binnen de doelen van de vereniging neemt gezelligheid en betrokkenheid een belangrijke plaats in, waardoor activiteiten cruciaal zijn. Momenteel is er geen vaste bezetting van de commissie en worden activiteiten met een ad hoc bezetting georganiseerd. Om de afstemming met het bestuur te borgen is de Verenigingsmanager gevraagd dit onder zich te nemen.

De Activiteiten Commissie - Functie Verenigingsmanager

De verenigingsmanager is aangesteld om voor de vereniging een aantal zaken te initiëren en te coördineren. De verenigingsmanager wordt aangestuurd door de voorzitter en draagt verantwoording af aan het bestuur. De prioriteit voor de verenigingsmanager ligt op het moment bij het financieren van projecten en vergroten van de inkomsten van de vereniging, de communicatie intern en een aantal activiteiten.

Op dit moment wordt deze taak uitgevoerd door Robbert Weideveld.

De verenigingsmanager is bereikbaar via : robbertweideveld@kidang.nl.

De Kleding Commissie

Taken van de Kleding Commissie :

De kleding commissie is verantwoordelijk voor alle processen rond leverancierskeuze, kledingkeuze, afstemming met bestuur en beheer van afspraken rond kleding.

De huidige kleding commissie bestaat uit:

Daphne te Kiefte;

Marlies Helling-Wassink;

Daisy van er Leek;

De Leden Administratie

Taken van de Leden Administratie :

De leden administratie is verantwoordelijk voor alle vastlegging en beheer van leden en relaties van de vereniging. Uitvoering van de administratie valt onder verantwoordelijkheid van de Secretaris.

De administratie wordt bijgehouden door Martine van Deurzen. De ledenadministratie is bereikbaar via : ledenadministratie@kidang.nl.

Een neventaak van de ledenadministratie is de uitgifte van rugnummers.

De Kas Controle Commissie

Taken van de Kas Controle Commissie :

De vereniging is verplicht tot het hebben van de kascontrole commissie. Deze commissie bestaat uit drie leden, welke de leeftijd van 18 jaar bereikt dienen te hebben. De leden worden gekozen in de Algemene Leden Vergadering en kunnen maximaal 3 jaar lid blijven. Ieder jaar is één lid aftredend. De leden hebben tot taak kas en administratie van de penningmeester minstens éénmaal per jaar te controleren en daarvan op de Algemene Leden Vergadering verslag te doen.

De Kas Commissie bestaat uit:

Cindy van Kerkhof;

Daphne te Kiefte;

Nancy Cloosterman (reserve).

De Sponsor Commissie

Taken van de Sponsor Commissie :

De sponsor commissie is verantwoordelijk voor alle werving en beheer van Donateurs, Partners en Sponsors van de vereniging. De commissie is momenteel onderhevig aan veranderingen. De Sponsor Commissie is bereikbaar via : sponsorcommissie@kidang.nl

De Website Beheerder

Taken van de Website Beheerder:

Onderhouden en beschikbaar stellen van een website ten behoeve van communicatie voor en door de vereniging.

De huidige website beheerder is:

Oscar Borggreve

Hij is bereikbaar via : webmaster@kidang.nl.